Nová výše úroků z prodlení

10. 12. 2013

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
  • Toto nařízení nově upravuje výši úroku z prodlení (Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů). 
  • Dále nařízení upravuje náklady spojených s uplatněním pohledávky (minimální výše činí 1.200,-Kč za uplatnění každé pohledávky), způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem, vydávání a vedení Obchodního věstníku, ale také rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku