Články

Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?

V pojmosloví je rozdíl mezi slovem nájem a ubytování relativně malý, avšak jak je tomu v praxi? Cílů tohoto příspěvku je několik. Prvním z nich je porovnat původní a stávající úpravu nájmu bytu a zamyslet se nad praktickou využitelností nájemní smlouvy oproti smlouvě o ubytování v zařízeních, resp. v případech, kdy by připadaly v úvahu obě smluvní varianty. Zásadní rozdíl mezi oběma smluvními typy je zejména v chráněném zájmu, který zákonodárce poskytoval a poskytuje pro nájemní smlouvu a kogentními ustanoveními, která ji upravují v zákoně 89/2012 Sb. občanský zákoník („NOZ“).

Daňová optimalizace

Tento příspěvek se zabývá formami daňové optimalizace zejména z pohledu nelegálních praktik spojených s daňovým únikem. Mezinárodní snahy o zamezení daňových úniků a zamezení přesídlování společností do daňových rájů je jednou z hlavních priorit daňové politiky v rámci Evropské unie i v celosvětovém měřítku. Tyto snahy směřují zejména ke společným postupům proti těmto negativním jevům. V České republice je jedním z nejnovějších nástrojů boje proti daňovým únikům elektronická evidence tržeb, avšak až čas ukáže, jak efektivním nástrojem skutečně je.

Garanční fond obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry při své činnosti podstupuje určitá rizika jak pro něj samotného, tak pro své zákazníky. Tato rizika jsou snižována zákonnou úpravou regulující činnost a vnitřní organizaci obchodníka. Ovšem ani nejpřísnější právní úprava nemůže zabránit rizikům trhu nebo možnému selhání lidského faktoru

Veřejné zajištění soukromých finančních prostředků

Cílem tohoto příspěvku je pojednání o zajišťovacích schématech soukromých finančních prostředků na finančním trhu. Tato oblast tvoří třetí pilíř bankovní unie, doposud nerealizovaný na celoevropské úrovni. Je velkou otázkou, jestli mezinárodní zajišťovací systém je vůbec reálný neboť země se stabilním úvěrovým trhem budou velmi pravděpodobně tento systém pouze dotovat, aniž by si z něj cokoliv braly. Na druhou stranu stále více integrovaný a velmi propojený mezinárodní finanční trh by mohl být ještě stabilnější, pokud bude tento třetí pilíř plně mezinárodní.

Odborná péče institucí působících na finančních trzích

V rámci tohoto příspěvku se chci zabývat souvislostmi v rámci vztahů a interakce mezi soukromým právem a právem veřejným, zejména právem finančním. Veřejné právo zde reprezentuje zejména celospolečenský požadavek odborné péče při výkonu jednotlivých činností institucí působících na finančním trhu a dále také veřejnoprávní požadavky na personální složení vedoucích osob těchto institucí. Soukromé právo je zde reprezentováno zejména svobodou podnikání vzhledem k veřejnoprávním požadavkům jak na personální složení, tak na samotné jednání institucí působících na finančních trzích.

Dluhopisy na primárním a sekundárním trhu - zdroj státního rozpočtu

Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a
povinnost emitenta toto právo uspokojit. Jedná se o jistou formu vztahu dlužníka a věřitele, kdy věřitel se vzdává svých volných finančních prostředků a odměnou je mu úrok, naproti tomu pro dlužníka znamená úrok náklad na zdroje. Nejobvyklejší formou je dluhopis, který dává majiteli právo na výplatu úrokových plateb v pravidelných intervalech – tzv. kupóny a právo na splacení nominální hodnoty dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu. 

Oznamovací povinnost manažerských obchodů

Nikdo by jistě neměl zájem obchodovat s cennými papíry, pokud by
obchodování mohlo být nějak ovlivněno „zevnitř“ společnosti.
Rovné postavení účastníků kapitálového trhu je proto
nezbytným předpokladem jeho úspěšného fungování.

Historie a současnost akcií pro zaměstnance

V právním řádu ČR lze rozdělit zaměstnanecké akcionářství do dvou období. Prvním obdobím byla existence zaměstnaneckých akcií jako zvláštního druhu akcií a druhým obdobím byla doba po novele ObchZ účinné od 1.1.2001, kdy byly zaměstnanecké akcie zrušeny a existují v podobě kmenových akcií pro zaměstnance nabývaných za zvýhodněných podmínek. Toto období přetrvalo i nadále po zrušení obchodního zákoníku a jeho nahrazením zákonem č. 89/2012 Sb.  občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Prodej privátní praxe jako prodej podniku

Tento článek se věnuje možnostem prodeje privátní praxe lékaře. byl napsán a publikován v roce 2008 a proto tedy text nereflektuje změnu v soukromém právu přijetím Nového občanského zákoníku. Na druhou stranu veškerá tvrzení ve článku uvedená odpovídají praxi a stále platí, že skutečně privátní praxi prodat lze a je to zcela klasický a legální převod zejména nemajetkových hodnot, kterými lékař disponuje.

Provozování hracích přístrojů z hlediska osvobození od platby daně z přidané hodnoty

Daňové úlevy a korekční prvky v souvislosti s daňovou povinností jsou významnými hybateli a ukazateli při tvorbě smluvních vztahů ve většině podnikatelských oblastí. Jedním z takových smluvních vztahů jsou smlouvy v souvislosti s provozováním hracích přístrojů

Státní mimorozpočtové fondy

V posledních dekádách 20.století se začala měnit role státního rozpočtu ve smyslu jeho jistého oslabování jak horizontálního, tak vertikálního. Zejména procesem decentralizace směrem k regionálním a místním financím. V horizontálních úrovních se tento jev projevoval zejména vytvářením mimorozpočtových fondů a vládních agentur a to jak u státních, tak i u územních rozpočtů. Takto se vyvinula jistá forma mimorozpočtového financování, tedy vznik specifického segmentu veřejných financí s úzkým propojením mezi příjmy a výdaji. Ve státním rozpočtu se finanční prostředky získané zejména daňovými příjmy, vcelku bezrozdílně soustřeďují a není zcela jasné jejich výdajové určení, avšak ve fondovém hospodaření jsou příjmy a výdaje zpravidla účelově vázány. Tento proces můžeme nazvat diverzifikací veřejných financí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

V této práci se chci zabývat hospodařením s veřejným majetkem a to ve formě vystupování ve vztahu ke třetím osobám a správě veřejného majetku Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále také jen „úřad“) a to formou obhospodařováním státního – veřejného majetku v rámci zastupování ve věcech, které se dostaly před správní, soudní, či jiné orgány ať už z jakéhokoliv důvodu a následně také úkoly svěřené úřadu v rámci správy a distribuce veřejného majetku, který podle zvláštních zákonů má nebo může být vlastněn jinými než státními subjekty

Zájmová samospráva

Cílem tohoto pojednání je co nejvíce obsáhnout právní úpravu zájmové samosprávy s podrobnějším zhodnocením přínosu její existence a vlivu, který má nebo může mít na členy jednotlivých zájmově samosprávních organizací i na nečleny, tedy na veřejnost. Jedním z cílů této práce je také popsat vztah mezi správou státní a samosprávou v oblasti zájmové. Zájmovou samosprávu můžeme definovat jako určité společenství osob (zejména fyzických), které realizují své určité cíle v rámci organizace zastupující jejich zájmy, kterými jsou komory nebo různá společenstva

Zrušení rozhodčího nálezu soudem

Časté uzavírání rozhodčích smluv a využívání rozhodčího řízení je v současnosti již zaběhlou praxí. Je obecně známou skutečností, že rozhodčí smlouva je aktem, který má za následek přenesení pravomoci při rozhodování sporů mimo obecné soudy, ovšem považuji za vhodné připomenout, že se v žádném případě nejedná o absolutní vyloučení pravomoci obecných soudů. Rozhodčí řízení je sice řízení samostatné, ale stojí vedle řízení soudního takovým způsobem, který umožňuje soudní přezkum rozhodčího řízení při splnění zákonem stanovených podmínek.

Odpovědnost notáře za škodu

Velmi specifické postavení notáře ve společnosti z hlediska pravomocí a jedinečnost tohoto úřadu může způsobovat mnoho nejasností, potažmo problémů, které s působností notáře jakožto nositele jistého státem a zákonem svěřeného postavení souvisejí. Nezřídka kdy může nastat situace, ve které není jasné, kdo je nositelem odpovědnosti a garancí za výkon notářského úřadu. Může to být notář sám, jakožto fyzická osoba, stát, který pravomoc a působnost této fyzické osobě v jistých činnostech svěřuje, anebo jsou nositeli odpovědnosti a garance společně?

Billboardy a dopravní předpisy

Záměrem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci právní úpravy billboardové reklamy v souvislostech s dopravními předpisy, i jinými zákonnými normami, které tento instrument reklamy upravují. Dále se zaměřuje na bezpečnost dopravního provozu v souvislosti s poutáním pozornosti řidičů i všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Na tuto problematiku se můžeme dívat ze dvou pohledů. Jednak z pohledu obsahu reklamy a pak z pohledu umístění reklamy. Oba dva pohledy jsou velmi důležité a ve vzájemných souvislostech se na ně zaměřuje bezpečnost silničního provozu, kdy obě kritéria musejí odpovídat předpisům regulujícím tuto problematiku.

Získání licence/povolení od ČNB

Postavení ČNB upravuje zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, který ve vztahu k ČNB jako správnímu úřadu uvádí v § 1 odst. 3, že České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Současná integrace dohledu na finančních trzích

Finanční trhy, zejména ve formě trhu peněz a kapitálu, prodělaly velmi dynamický vývoj v předešlém desetiletí a to se projevilo zejména v rostoucím propojení národních trhů a zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými finančními sektory. Došlo k posilování vlivu a významu velkých finančních skupin a vůbec se projevila mezinárodní finanční globalizace. To vše bylo základem a zejména důvodem pro změnu uspořádání finančního dohledu